Điều khoản

PHẠM VI VÀ SỬA ĐỔI CỦA THỎA THUẬN

Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được đề cập trong Thỏa thuận liên quan đến việc sử dụng trang web. Thỏa thuận chiếm toàn bộ và duy nhất giữa bạn và Phần mềm liên quan đến việc sử dụng trang web và thay thế tất cả các thỏa thuận, đại diện, bảo đảm và/hoặc hiểu biết trước hoặc đồng thời liên quan đến trang web. Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận từ thời gian này tới thời gian khác theo quyết định duy nhất của chúng tôi, mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Thỏa thuận mới nhất sẽ được đăng trên trang web, và bạn nên xem xét Thỏa thuận trước khi sử dụng trang web. Bằng việc tiếp tục sử dụng trang web và/hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện chứa trong Thỏa thuận có hiệu lực vào thời điểm đó. Do đó, bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật và/hoặc thay đổi.

YÊU CẦU

Trang web và Dịch vụ chỉ có sẵn cho những người có thể ký kết hợp đồng pháp lý theo luật pháp áp dụng. Trang web và Dịch vụ không dành cho việc sử dụng bởi các cá nhân dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn không được phép sử dụng và truy cập Trang web và/hoặc Dịch vụ.

MÔ TẢ VỀ CÁC DỊCH VỤ

Dịch vụ nhà cung cấp

Bằng cách hoàn thành các biểu mẫu đặt hàng tương ứng, bạn có thể nhận được, hoặc cố gắng nhận được, một số sản phẩm và/hoặc dịch vụ cụ thể từ trang web. Các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được giới thiệu trên trang web có thể chứa mô tả được cung cấp trực tiếp từ các nhà sản xuất hoặc phân phối bên thứ ba của các mặt hàng đó. Phần mềm không đại diện hoặc bảo đảm rằng các mô tả của các mặt hàng đó là chính xác hoặc đầy đủ. Bạn hiểu và đồng ý rằng Phần mềm không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm trong bất kỳ cách nào đối với khả năng của bạn trong việc nhận được sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ trang web hoặc cho bất kỳ tranh chấp nào với người bán sản phẩm, nhà phân phối và người tiêu dùng cuối cùng của sản phẩm. Bạn hiểu và đồng ý rằng Phần mềm không chịu trách nhiệm trước bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên trang web.

CUỘC THI

Từ thời gian này đến thời gian khác, TheSoftware cung cấp các giải thưởng khuyến mãi và các giải thưởng khác qua Cuộc thi. Bằng cách cung cấp thông tin chính xác và đúng đắn liên quan đến biểu mẫu đăng ký Cuộc thi tương ứng, và đồng ý với các Quy tắc Cuộc thi Chính thức áp dụng cho mỗi Cuộc thi, bạn có thể tham gia để có cơ hội giành những giải thưởng khuyến mãi được cung cấp qua mỗi Cuộc thi. Để tham gia các Cuộc thi được giới thiệu trên trang web, bạn phải hoàn tất đầy đủ biểu mẫu đăng ký tương ứng. Bạn đồng ý cung cấp Dữ liệu Đăng ký Cuộc thi đúng, chính xác, hiện tại và đầy đủ. TheSoftware có quyền từ chối bất kỳ Dữ liệu Đăng ký Cuộc thi nào nếu được xác định, theo quyết định duy nhất và duy nhất của TheSoftware, rằng: (i) bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận; và / hoặc (ii) Dữ liệu Đăng ký Cuộc thi mà bạn cung cấp không đầy đủ, gian lận, trùng lặp hoặc không chấp nhận được. TheSoftware có thể thay đổi tiêu chí Dữ liệu Đăng ký bất kỳ lúc nào, theo quyền hạn duy nhất của mình.

GIẤY PHÉP CẤP

Là người dùng của trang web, bạn được cấp một giấy phép không độc quyền, không chuyển nhượng, có thể thu hồi và giới hạn để truy cập và sử dụng trang web, nội dung và tài liệu liên quan theo thỏa thuận. Phần mềm có thể chấm dứt giấy phép này bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào. Bạn có thể sử dụng trang web và nội dung trên một máy tính cho việc sử dụng cá nhân, không phải mục đích thương mại. Không có phần nào của trang web, nội dung, cuộc thi và / hoặc dịch vụ có thể được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được tích hợp vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin điện tử hoặc cơ học nào. Bạn không được sử dụng, sao chép, bắt chước, nhân bản, cho thuê, cho thuê, bán, sửa đổi, dịch ngược, phân tích ngược hoặc chuyển nhượng trang web, nội dung, cuộc thi và / hoặc dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng. Phần mềm giữ lại bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng trong các thỏa thuận. Bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thủ tục nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào việc hoạt động đúng đắn của trang web. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra tải trọng không hợp lý hoặc quá lớn đối với cơ sở hạ tầng của Phần mềm. Quyền sử dụng trang web, nội dung, cuộc thi và / hoặc dịch vụ của bạn không thể chuyển nhượng.

QUYỀN SỞ HỮU RIÊNG

Nội dung, tổ chức, đồ họa, thiết kế, tổng hợp, dịch từ từ nam châm, chuyển đổi kỹ thuật số, phần mềm, dịch vụ và các vấn đề khác liên quan đến Trang web, Nội dung, Cuộc thi và Dịch vụ được bảo vệ theo bản quyền, thương hiệu và các quyền sở hữu khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ). Việc sao chép, phân phối lại, xuất bản hoặc bán bất kỳ phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ đều bị nghiêm cấm. Thu thập hệ thống hóa vật liệu từ Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ bằng cách tự động hoặc bất kỳ hình thức lấy dữ liệu hoặc khai thác dữ liệu nào khác để tạo ra hoặc tổng hợp, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, tổng hợp, cơ sở dữ liệu hoặc danh mục mà không có sự cho phép bằng văn bản từ TheSoftware đều bị cấm. Bạn không có quyền sở hữu đối với bất kỳ nội dung, tài liệu, phần mềm, dịch vụ hoặc vật liệu khác nào được xem tại hoặc thông qua Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ. Việc đăng thông tin hoặc tài liệu trên Trang web, hoặc thông qua Dịch vụ của TheSoftware không cấu thành việc từ bỏ bất kỳ quyền nào đối với thông tin và/hoặc tài liệu đó. Tên và logo của TheSoftware, và tất cả các biểu tượng và tên dịch vụ liên quan khác, đều là nhãn hiệu của TheSoftware. Tất cả các nhãn hiệu khác xuất hiện trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu tương ứng là nghiêm cấm.

LIÊN KẾT HYPERLINK ĐẾN TRANG WEB, CO-BRANDING, u201cFRAMING u201d VÀ / HOẶC THAM KHẢO TRANG WEB BỊ CẤM

Trừ khi được ủy quyền một cách rõ ràng bởi TheSoftware, không ai được liên kết đến Trang web hoặc một phần của nó (bao gồm, nhưng không giới hạn, logotypes, nhãn hiệu thương hiệu hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền), đến trang web hoặc nơi trình diễn trực tuyến của họ vì bất kỳ lý do nào. Hơn nữa, việc u201dframing u201d Trang web và / hoặc tham khảo Địa chỉ tài nguyên thống nhất ( u201dURL u201d) của Trang web trong bất kỳ phương tiện thương mại hoặc phi thương mại nào mà không có sự cho phép trước đó, rõ ràng, bằng văn bản của TheSoftware là nghiêm cấm. Bạn đồng ý cụ thể để hợp tác với Trang web để loại bỏ hoặc dừng, theo ước lượng của bạn, bất kỳ nội dung hoặc hoạt động nào. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào liên quan đến điều đó.

CHỈNH SỬA, XÓA VÀ SỬA ĐỔI

Chúng tôi dự trữ quyền trong quyền quyết định của chúng tôi để chỉnh sửa và/hoặc xóa bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung nào xuất hiện trên trang web.

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NHỮNG TỔN THƯƠNG DO VIỆC TẢI VỀ

Khách truy cập tải thông tin từ trang web tự chịu rủi ro. Phần mềm không đảm bảo rằng các tải về này không có mã máy tính hỏng hóc bao gồm nhưng không giới hạn virus và sâu máy tính.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ TheSoftware, mỗi công ty mẹ, chi nhánh và liên kết của họ, và mỗi thành viên, viên chức, giám đốc, nhân viên, đại lý, đồng tài trợ và/hoặc đối tác khác của họ, không gây hại cho bất kỳ khiếu nại và tất cả mọi khoản chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý), tổn thất, kiện tụng, chi phí, yêu cầu và/hoặc quyết định bất kỳ, được làm bởi bên thứ ba nào do (a) việc sử dụng của bạn trên trang web, dịch vụ, nội dung và/hoặc tham gia vào bất kỳ cuộc thi nào; (b) vi phạm của bạn đối với hợp đồng; và/hoặc (c) vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền lợi nào của cá nhân và/hoặc tổ chức khác. Các điều khoản trong đoạn văn này là vì lợi ích của TheSoftware, mỗi công ty mẹ, chi nhánh và/hoặc liên kết, và mỗi thành viên, quản lý, viên chức, nhân viên, đại diện, cổ đông, bên cấp phép, nhà cung cấp và/hoặc luật sư của họ. Mỗi cá nhân và tổ chức này đều có quyền để đòi và thực thi các điều khoản này trực tiếp đối với bạn hợp pháp.

WEBSITE BÊN THỨ BA

Trang web có thể cung cấp liên kết đến và/hoặc giới thiệu bạn đến các trang web và/hoặc tài nguyên Internet khác bao gồm, nhưng không giới hạn, các trang web được sở hữu và vận hành bởi Bên cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Bởi vì TheSoftware không kiểm soát được các trang web và/hoặc tài nguyên của bên thứ ba, bạn đồng ý và chấp nhận rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm về sự có sẵn của các trang web và/hoặc tài nguyên của bên thứ ba. Hơn nữa, TheSoftware không tán thành, và không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ điều khoản và điều kiện, chính sách quyền riêng tư, nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm và/hoặc tài liệu khác tại hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba, hoặc về bất kỳ thiệt hại và/hoặc mất mát phát sinh từ đó.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT / THÔNG TIN KHÁCH VIẾNGHUYẾN

Việc sử dụng trang web và tất cả các ý kiến, phản hồi, thông tin, Dữ liệu Đăng ký và / hoặc tài liệu mà bạn gửi qua hoặc liên quan đến trang web, đều tuân theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền sử dụng tất cả thông tin về việc sử dụng trang web của bạn và tất cả thông tin cá nhân khác mà bạn cung cấp, theo điều khoản của Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Để xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng nhấn vào đây.

Mọi nỗ lực của bất kỳ cá nhân nào, có phải là khách hàng của TheSoftware hay không, để gây hại, phá hủy, can thiệp, hoặc phá hoại và/hoặc làm gián đoạn vận hành của Website, đều là vi phạm pháp luật hình sự và dân sự và TheSoftware sẽ rất cố gắng để tìm mọi phương pháp để đối phó với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức gây gổ nhất định theo pháp luật và công bằng.