Chính sách bảo mật

Bằng cách nhấp vào “Tiếp tục”, bạn đang cho chúng tôi quyền gửi email cho bạn về các ưu đãi của chúng tôi. Nếu bạn chọn không nhận thêm email nào nữa, bạn luôn có thể chọn không bao giờ tại dưới cùng của mỗi email.

Phần mềm tôn trọng quyền riêng tư của mọi người khi họ truy cập trang web của chúng tôi. Tuyên bố quyền riêng tư này cung cấp thông báo về các tiêu chuẩn và điều khoản mà Phần mềm bảo vệ quyền riêng tư thông tin được cung cấp bởi khách truy cập các trang web trên Toàn cầu mà được sở hữu và điều hành bởi Phần mềm, bao gồm Phần mềm và Phần mềm. Tuyên bố quyền riêng tư này cung cấp thông báo về thực hành thu thập thông tin của chúng tôi và cách mà thông tin của bạn có thể được sử dụng. Chính sách này có thể thay đổi từ thời gian sang thời gian, vì vậy vui lòng kiểm tra đều đặn để xem xét thông tin này.

A. Thông tin có thể nhận biết cá nhân:

Phần mềm thường nhận dữ liệu cụ thể về khách truy cập trang web của mình chỉ khi thông tin đó được cung cấp tự nguyện, như khi khách truy cập của chúng tôi yêu cầu thông tin, mua hàng hoặc đăng ký dịch vụ, mở một phiếu yêu cầu hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin sơ yếu lý lịch cho cơ hội việc làm hoặc gửi email cho chúng tôi. Tất nhiên, một số hoạt động này đòi hỏi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi, như khi bạn mua hàng, sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán dịch vụ, nộp sơ yếu lý lịch của bạn hoặc yêu cầu một số loại thông tin. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân có thể xác định được cho Phần mềm qua một trong những trang web của chúng tôi, thông tin đó sẽ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ có cơ hội lựa chọn liệu bạn có muốn Phần mềm sử dụng thông tin này cho mục đích bổ sung hay không. Phần mềm có quyền, theo quyền quyết định của mình, gửi thông báo và thông tin quan trọng khác về dịch vụ Phần mềm của bạn. Trừ khi có hướng dẫn từ bạn, Phần mềm có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để thông báo về các dịch vụ và sản phẩm bổ sung được cung cấp bởi gia đình các công ty Phần mềm, đại lý ủy quyền của Phần mềm và các nhà cung cấp hàng hoá và dịch vụ khác mà Phần mềm có mối quan hệ và các ưu đãi có thể phù hợp với bạn.

Các ví dụ trong các tài liệu này không được coi là một lời hứa hoặc đảm bảo về thu nhập. Tiềm năng kiếm được hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm, ý tưởng, kỹ thuật và nỗ lực đưa ra. Chúng tôi không bảo đảm điều này như một

B. Thông tin không nhận biết cá nhân (Chung):

Nói chung, Phần mềm tự động thu thập một số thông tin chung. Thông tin chung không tiết lộ danh tính của người truy cập. Thông thường bao gồm thông tin về địa chỉ Internet được gán cho máy tính của bạn, số lượng và tần suất của người truy cập, và các trang web của Phần mềm đã truy cập. Phần mềm thu thập thông tin này với mục đích hạn chế là xác định nhu cầu dịch vụ khách hàng và trang web. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách sử dụng một số công nghệ, bao gồm “cookie” (một công nghệ có thể được sử dụng để cung cấp thông tin cá nhân hóa về dịch vụ của Phần mềm cho người truy cập). Phần mềm không kết hợp thông tin được thu thập theo cách này với bất kỳ thông tin cá nhân nào. Bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để thông báo khi bạn nhận được một cookie và bạn có thể từ chối nó.

C. Trang web, máy chủ, bảng tin, diễn đàn chứa phần mềm của bạn được lưu trữ, trên các trang trực tuyến của bên thứ ba:

Thông tin mà bạn tiết lộ trong không gian công cộng, bao gồm trên bảng tin, phòng trò chuyện hoặc trang web Máy phần mềm có thể lưu trữ cho bạn như một phần của dịch vụ Máy phần mềm của bạn, có sẵn cho bất kỳ ai khác ghé thăm không gian đó. Máy phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ trong những địa điểm này. Ngoài ra, các trang web của Máy phần mềm chứa liên kết đến các trang web thuộc sở hữu của bên thứ ba không liên quan đến Máy phần mềm. Máy phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn có thể tiết lộ trong những trang web này và khuyến nghị bạn xem xét tuyên bố chính sách quyền riêng tư của những trang web bạn ghé thăm.

D. Các ngoại lệ và giới hạn:

Không obiểu lên điều trước đó và tuân thủ các luật pháp áp dụng, Phần mềm hợp tác đầy đủ với các quan chức bang, địa phương và liên bang trong mọi cuộc điều tra liên quan đến bất kỳ nội dung nào (bao gồm truyền thông điện tử cá nhân hoặc riêng tư được truyền đến Phần mềm) hoặc các hoạt động bất hợp pháp giả định của bất kỳ người dùng dịch vụ nào, và thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ quyền sở hữu của mình. Vì mục tiêu hạn chế thực hiện sự hợp tác và các biện pháp đó và tuân thủ các luật pháp áp dụng, Phần mềm có thể bắt buộc phải tiết lộ thông tin cá nhân có thể xác định được. Ngoài ra, Phần mềm có thể quyết định giám sát các khu vực truyền thông bất kỳ loại nào để đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định hoặc yêu cầu của chính phủ nào; nếu việc tiết lộ đó cần thiết hoặc phù hợp để vận hành Phần mềm; hoặc để bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của Phần mềm hoặc người khác. Liên quan đến việc bán hoặc chuyển giao tiềm năng của bất kỳ quyền sở hữu nào trong Phần mềm và Phần mềm và các trang web khác do công ty sở hữu, Phần mềm có quyền bán hoặc chuyển giao thông tin của bạn (bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, thông tin địa chỉ và thông tin khác mà bạn cung cấp cho Phần mềm) cho một bên thứ ba tập trung kinh doanh trong sản phẩm hoặc dịch vụ truyền thông; đồng ý trở thành người kế vị của Phần mềm đối với việc duy trì và bảo vệ thông tin được thu thập và duy trì bởi Phần mềm; và đồng ý với các nghĩa vụ của tuyên bố chính sách này.