Villkor

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du samtycker till de villkor som anges i Avtalet när det gäller din användning av webbplatsen. Avtalet utgör det enda och enda avtalet mellan dig och mjukvaran med avseende på din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, representationer, garantier och/eller förståelser med avseende på webbplatsen. Vi kan ändra Avtalet från tid till annan efter eget gottfinnande, utan särskild kungörelse till dig. Det senaste Avtalet kommer att publiceras på webbplatsen, och du bör granska Avtalet innan du använder webbplatsen. Genom din fortsatta användning av webbplatsen och/eller tjänsterna samtycker du härmed till att följa alla villkor som ingår i Avtalet som är gällande vid den tiden. Du bör därför regelbundet kontrollera denna sida för uppdateringar och/eller ändringar.

KRAV

Webbplatsen och tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå juridiskt bindande avtal enligt gällande lag. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) års ålder. Om du är under arton (18) års ålder har du inte tillstånd att använda och/eller få tillgång till webbplatsen och/eller tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Leverantörstjänster

Genom att fylla i de aktuella inköpsorderformulären kan du erhålla eller försöka erhålla vissa produkter och / eller tjänster från webbplatsen. De produkter och / eller tjänster som presenteras på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörer, tillverkare eller distributörer av sådana objekt. TheSoftware företräder eller garanterar inte att beskrivningarna av sådana objekt är korrekta eller kompletta. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarig på något sätt för din oförmåga att erhålla produkter och / eller tjänster från webbplatsen eller för eventuell tvist med säljare, distributör och slutanvändare av produkten. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte ska vara ansvarig gentemot dig eller tredje part för anspråk i samband med någon av de produkter och / eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

TÄVLINGAR

Från tid till annan erbjuder TheSoftware kampanjpriser och andra utmärkelser via Tävlingar. Genom att tillhandahålla sanningsenlig och korrekt information i samband med den tillämpliga tävlingsregistreringsformuläret och samtycka till de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje tävling, kan du delta för chansen att vinna de kampanjpriser som erbjuds genom varje tävling. För att delta i de tävlingar som presenteras på webbplatsen måste du först fylla i det tillämpliga anmälningsformuläret fullständigt. Du samtycker till att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig tävlingsregistreringsdata. TheSoftware har rätt att avvisa alla tävlingsregistreringsdata där det har fastställts, enligt TheSoftware’s ensam och exklusiv diskretion, att: (i) du bryter mot någon del av avtalet; och/eller (ii) den tävlingsregistreringsdata som du tillhandahöll är ofullständig, bedräglig, en dublett eller på annat sätt oacceptabel. TheSoftware kan ändra kriterierna för registreringsdata när som helst, i sin ensamna diskretion.

LICENSGRANT

Som användare av webbplatsen ges du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att komma åt och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. Programvaran kan när som helst avsluta denna licens av vilken orsak som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din egen personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster får reproduceras i någon form eller infogas i något informationssystem för återvinning, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, emulera, klon, hyra, leasa, sälja, modifiera, dekompilera, demontera, omvända ingenjör eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster eller någon del därav. Programvaran förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i avtalet. Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion. Du får inte vidta några åtgärder som lägger en oskälig eller oproportionerligt stor belastning på Programvarans infrastruktur. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster är inte överförbara.

ÄGANDERÄTTIGHETER

Innehållet, organisationen, grafik, design, sammanställning, magnetisk översättning, digital konvertering, mjukvara, tjänster och andra frågor relaterade till webbplatsen, innehållet, tävlingar och tjänster är skyddade under tillämpliga upphovsrätter, varumärken och andra företagshemligheter (inklusive, men inte begränsat till, immateriell egendom) rättigheter. Kopiering, omfördelning, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster är strängt förbjudet. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster med automatiska medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjuden. Du förvärvar inte äganderätt till något innehåll, dokument, mjukvara, tjänster eller andra material som ses på eller genom webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster. Publicering av information eller material på webbplatsen, eller genom tjänsterna, av TheSoftware utgör inte ett avstående från någon rätt till sådan information och/eller material. Namnet och logotypen för TheSoftware, samt alla associerade grafik, ikoner och tjänstenamn, är varumärken för TheSoftware. Alla andra varumärken som visas på webbplatsen eller genom tjänsterna är egendomar av sina respektive ägare. Användningen av något varumärke utan det tillämpliga ägarens uttryckliga skriftliga samtycke är strängt förbjuden.

HYPERLÄNK TILL WEBBPLATSEN, SAMBRANDING, RAMNING OCH/ELLER HÄNVISNING TILL WEBBPLATSEN FÖRBJUDET

Om inte uttryckligen auktoriserad av TheSoftware får ingen länka webbplatsen eller delar därav (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkesidentitet eller upphovsrättsligt material), till deras webbplats eller webbplats för något skäl. Vidare är det strikt förbjudet att äma in webbplatsen och/eller hänvisa till webbplatsens Uniform Resource Locator (URL) i någon kommersiell eller icke-kommersiell media utan TheSoftwares förhands-, uttryckliga, skriftliga tillstånd. Du samtycker specifikt till att samarbeta med webbplatsen för att ta bort eller upphöra med, enligt tillämplighet, sådant innehåll eller sådan aktivitet. Du erkänner härmed att du ska vara ansvarig för alla skador som är förknippade därmed.

REDIGERING, RADERING OCH ÄNDRING

Vi förbehåller oss rätten att ensidigt redigera och/eller radera alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

FRISKRIVNING FÖR SKADA ORSAKAD AV NEDLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware ger ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från skadliga datorkoder, inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

ERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta och hålla TheSoftware, samt var och en av deras föräldrar, dotterbolag och dotterbolag och var och en av deras respektive medlemmar, befattningshavare, direktörer, anställda, agenter, medlemsvarumärken och/eller andra partners, oskadliga från och mot alla anspråk, kostnader (inklusive skäliga advokatarvoden), skador, stämningar, kostnader, krav och/eller domar oavsett, som görs av en tredje part på grund av eller som härrör från: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och/eller deltagande i någon tävling; (b) ditt brott mot avtalet; och/eller (c) din överträdelse av någon annan persons och/eller enhets rättigheter. Bestämmelserna i denna punkt är till förmån för TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och/eller dotterbolag och var och en av deras respektive befattningshavare, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och/eller advokater. Var och en av dessa personer och enheter ska ha rätt att hävda och genomdriva dessa bestämmelser direkt mot dig på dess egna vägnar.

TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra internetwebbplatser och/eller resurser inklusive, men inte begränsat till, de som ägs och drivs av tredjepartsleverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser, erkänner och samtycker du härmed att TheSoftware inte ansvarar för tillgängligheten av sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser. Dessutom, TheSoftware godkänner inte och är inte ansvarig eller ansvarig för några villkor, integritetspolicyer, innehåll, annonsering, tjänster, produkter och/eller andra material på eller tillgängliga från sådana tredjepartswebbplatser eller resurser, eller för några skador och/eller förluster som uppkommer därifrån.

INTREGIGHETSPOLICY / BESÖKARINFORMATION

Användning av webbplatsen, och alla kommentarer, feedback, information, registreringsdata och/eller material som du skickar via eller i samband med webbplatsen, omfattas av vår integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och all annan personligt identifierbar information som du tillhandahåller, i enlighet med villkoren i vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy, vänligen klicka här.

Varje försök av någon individ, oavsett om de är en TheSoftware-kund eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på annat sätt störa driften av webbplatsen är ett brott mot brotts- och civilrätten och TheSoftware kommer noggrant att söka alla tillgängliga rättsmedel mot någon individ eller enhet som bryter mot detta till den största omfattningen som är tillåten enligt lag och rättvisa.