Podmienky

ROZSAH A ÚPRAVA ZMLUVY

Súhlasíte s podmienkami uvedenými v Zmluve týkajúcej sa vášho používania webovej stránky. Zmluva predstavuje celú a jedinú dohodu medzi vami a Softvérom týkajúcu sa vašeho používania webovej stránky a nahradzuje všetky predchádzajúce alebo súčasné zmluvy, vyhlásenia, záruky a/alebo porozumenia v súvislosti s webovou stránkou. Môžeme zmenu Zmluvy vykonať podľa vlastného uváženia a bez špecifického oznámenia vám. Najnovšia Zmluva bude zverejnená na webovej stránke a pred použitím webovej stránky by ste mali preskúmať Zmluvu. Pokračovaním vo vašom používaní webovej stránky a/alebo služieb týmto súhlasíte s dodržiavaním všetkých podmienok uvedených v Zmluve platných v danom čase. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POGOJI

Spletna stran in storitve so na voljo samo posameznikom, ki lahko sklepajo pravno zavezujoče pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Spletna stran in storitve niso namenjene uporabi s strani posameznikov, mlajših od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo in/ali dostop do spletne strani in/ali storitev.

POPIS SLUŽIEB

Posredniške storitve

Z izpolnitvijo ustreznih obrazcev za naročilo lahko pridobite ali poskušate pridobiti določene izdelke in/ali storitve s spletne strani. Izdelki in/ali storitve, prikazani na spletni strani, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji teh izdelkov tretjih oseb. Programska oprema ne predstavlja ali ne jamči, da so opisi takšnih izdelkov točni ali popolni. Razumete in se strinjate, da programska oprema ni odgovorna ali odgovorna na kakršen koli način za vašo nesposobnost pridobivanja izdelkov in/ali storitev s spletne strani ali za kakršen koli spor s prodajalcem, distributerjem in končnimi uporabniki izdelkov. Razumete in se strinjate, da programska oprema ne bo odgovorna vam ali kateri koli tretji osebi za kakršne koli zahtevke v zvezi z izdelki in/ali storitvami, ponujenimi na spletni strani.

SOUTĚŽE

Občas, TheSoftware nabízí propagační ceny a další odměny prostřednictvím soutěží. Poskytnutím pravdivých a přesných informací v souvislosti s příslušným registračním formulářem soutěže a souhlasem s oficiálními pravidly soutěže aplikovatelnými na každou soutěž, můžete vstoupit do soutěží a získat šanci na získání propagačních cen nabízených prostřednictvím každé soutěže. Abyste mohli vstoupit do soutěží prezentovaných na webové stránce, musíte nejprve plně vyplnit příslušný formulář pro vstup. Souhlasíte s poskytnutím pravdivých, přesných, aktuálních a kompletních údajů pro registraci soutěže. TheSoftware má právo odmítnout jakékoli údaje pro registraci soutěže, kde se ukáže, že: (i) jste v rozporu s jakoukoli částí dohody; a/nebo (ii) údaje pro registraci soutěže, které jste poskytli, jsou neúplné, podvodné, duplicitní nebo jinak nepřijatelné. TheSoftware si může kdykoli změnit kritéria registračních údajů, svým výlučným uvážením.

LICENČNA KONCESIJA

Kot uporabnik spletne strani vam je dana neposredna, ne prenosljiva, preklicljiva in omejena licenca za dostop in uporabo spletne strani, vsebine in povezanega gradiva v skladu z dogovorom. Programska oprema lahko kadar koli prekine to licenco iz kakršnega koli razloga. Spletno stran in vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za lastno osebno, nekomercialno uporabo. Noben del spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v noben sistem za pridobivanje informacij, elektronski ali mehanski. Ne smete uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, oddajati v najem, najemati, prodajati, spreminjati, dekomilirati, razstavljati, reverzno inženirati ali prenašati spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ali katerega koli njenega dela. Programska oprema si pridržuje vsa pravice, ki niso izrecno dodeljene v sporazumu. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine, da bi posegali ali poskušali posegati v pravilno delovanje spletne strani. Ne smete sprejeti nobenega ukrepa, ki bi ustvaril nerazumen ali nesorazmeren velik obremenil na infrastrukturo programske opreme. Vaša pravica do uporabe spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ni prenosljiva.

VLASTNÍCKE PRÁVO

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, kompilácia, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a ďalšie veci súvisiace s webovou stránkou, obsahom, súťažami a službami sú chránené podľa príslušných autorských práv, ochranných značiek a iných vlastníckych (vrátane, ale neobmedzujúc sa na vlastnícky intelektuálny majetok) práv. Kopírovanie, redistribúcia, publikovanie alebo predaj akéhokoľvek dielu webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb je prísne zakázaný. Systémové získavanie materiálu z webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb pomocou automatizovaných prostriedkov alebo akéhokoľvek iného formu scrapingu alebo extrakcie údajov s cieľom vytvoriť alebo zostaviť, priamo alebo nepriamo, zbierku, kompiláciu, databázu alebo adresár bez písomného povolenia od TheSoftware je zakázaný. Nezískavate vlastnícke práva k akémukoľvek obsahu, dokumentu, softvéru, službám alebo iným materiálom zobrazeným na alebo cez webovú stránku, obsah, súťaže a/alebo služby. Zverejnenie informácií alebo materiálov na webovej stránke alebo pomocou služieb od TheSoftware neznamená zrieknutie sa akéhokoľvek práva na takéto informácie a/alebo materiály. Názov a logo TheSoftware a všetky súvisiace grafiky, ikony a názvy služieb sú ochranné známky spoločnosti TheSoftware. Všetky ostatné ochranné známky zobrazované na webovej stránke alebo pomocou služieb sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Použitie akéhokoľvek ochrannej známky bez výslovného písomného súhlasu príslušného vlastníka je prísne zakázané.

HYPERLINKOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU, SPOLUROBENIE, „RÁMOVANIE“ A/LEBO ODKAZOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU JE ZAKÁZANÉ

Okrem výslovného povolenia spoločnosti TheSoftware nesmie nikto vytvárať hypertextový odkaz na webovú stránku alebo jej časti (vrátane, ale neobmedzujúc sa na logotypy, obchodné značky, obchodnú značku alebo chránený materiál) na svoju webovú stránku alebo iné miesto na internete z akéhokoľvek dôvodu. Ďalej je „rámovanie“ webovej stránky a/alebo odkazovanie na Uniform Resource Locator („URL“) webovej stránky v akejkoľvek obchodnej alebo neobchodnej médií bez predchádzajúceho, výslovného, písomného povolenia spoločnosti TheSoftware prísne zakázané. Vy výslovne súhlasíte s tým, že budete spolupracovať so spoločnosťou TheSoftware na odstránení alebo ukončení takéhoto obsahu alebo činnosti. Týmto uznávate, že nesiete zodpovednosť za akékoľvek škody súvisiace s týmto.

Uprava, brisanje in spreminjanje

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji urejamo in/ali brišemo katerikoli dokumente, informacije ali druge vsebine, ki se pojavljajo na spletni strani.

OZNÁMENIE O ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPOJOVANÚ SO SÚBOROM NA STIAHNUTIE

Návštevníci stiahnuť informácie zo stránky na vlastné riziko. Softvér neručí za to, že takéto súbory na stiahnutie sú bez znehodnocujúcich kódov, vrátane, ale neobmedzených na, vírusy a červy.

ODŠKODNINA

Súhlasíte s tým, že budete nahrádzať a chrániť TheSoftware, každého z ich materských spoločností a pobočiek, a každého z ich príslušných členov, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, agentov, spolupracovníkov a / alebo iných partnerov, bezpečných pred akýmikoľvek a všetkými nárokmi, výdavkami (vrátane primeraných nákladov na právnikov), škodami, žalobami, nákladmi, požiadavkami a / alebo rozsudkami, ktorékoľvek tretej strany z dôvodu alebo v dôsledku: (a) vaše použitie webovej stránky, služieb, obsahu a / alebo vstup do akejkoľvek súťaže; (b) váš porušenie dohody; a / alebo (c) vaše porušenie akýchkoľvek práv iného jednotlivca a / alebo subjektu. Ustanovenia tohto odseku sú pre prínos TheSoftware, každej z ich materských spoločností a / alebo pobočiek, a každého z ich príslušných úradníkov, riaditeľov, členov, zamestnancov, agentov, akcionárov, licenciantov, dodávateľov a / alebo právnikov. Každá z týchto osôb a subjektov bude mať právo uplatňovať a presadzovať tieto ustanovenia priamo proti vám vlastným mienkom.

WEBSITE SA TRETÍMI STRANAMI

Webová stránka môže poskytovať odkazy a/alebo vás upriamiť na iné internetové stránky a/alebo zdroje vrátane, ale nie výlučne, tých, ktoré sú vlastnené a prevádzkované tretími poskytovateľmi. Pretože TheSoftware nemá žiadnu kontrolu nad týmito webovými stránkami a/alebo zdrojmi, týmto sa týmto vyslovujete a súhlasíte, že TheSoftware nie je zodpovedný za dostupnosť týchto webových stránok a/alebo zdrojov. Okrem toho TheSoftware nepodporuje a nie je zodpovedný za akékoľvek obchodné podmienky, zásady ochrany osobných údajov, obsah, reklamu, služby, výrobky a/alebo iné materiály z takýchto webových stránok alebo zdrojov, ani za žiadne škody a/alebo straty vyplývajúce z nich.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV / INFORMÁCIE O NÁVŠTEVNÍKOCH

Používanie webovej stránky a všetkých komentárov, spätnej väzby, informácií, registračných údajov a/alebo materiálov, ktoré odovzdáte prostredníctvom webovej stránky, alebo v súvislosti s ňou, podlieha našim zásadám ochrany súkromia. Vyhradzujeme si právo používať všetky informácie týkajúce sa vašej používania webovej stránky a všetky ostatné osobne identifikovateľné informácie poskytnuté vami v súlade s podmienkami našich zásad ochrany súkromia. Pre zobrazenie našich zásad ochrany súkromia kliknite tu.

Akýkoľvek pokus akoukoľvek osobou, či už zákazníkom spoločnosti TheSoftware alebo nie, poškodiť, zničiť, manipulovať, vandalizovať a / alebo inak zasahovať do prevádzky webovej stránky, predstavuje porušenie trestného a občianskeho práva a spoločnosť TheSoftware bude dôsledne presadzovať akékoľvek a všetky opravné prostriedky v tejto súvislosti proti akémukoľvek poškodzujúcemu jednotlivcovi alebo subjektu v plnom rozsahu, ktorý dovoluje zákon a spravodlivosť.