Voorwaarden

OMVANG EN AANPASSING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de enige en volledige overeenkomst tussen u en de Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en komt in de plaats van alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, vertegenwoordigingen, garanties en/of afspraken met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De laatste Overeenkomst zal worden gepost op de Website en u dient de Overeenkomst te controleren voordat u de Website gebruikt. Door uw voortdurende gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met alle voorwaarden en bepalingen die op dat moment in de Overeenkomst zijn opgenomen. U dient daarom regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten onder toepasselijke wetgeving. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, heeft u geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of te benaderen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen via de website. De op de website aangeboden producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van dergelijke items van derden. TheSoftware verklaart of garandeert niet dat de beschrijvingen van dergelijke items juist of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk zal zijn jegens u of een derde partij voor enige claim in verband met een van de op de website aangeboden producten en/of diensten.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere beloningen via wedstrijden aan. Door echte en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijvingsformulier voor de wedstrijd, en akkoord te gaan met de officiële wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke wedstrijd, kunt u meedoen voor een kans om de promotionele prijzen te winnen die worden aangeboden via elke wedstrijd. Om mee te doen aan de wedstrijden op de website, moet u eerst het toepasselijke inschrijvingsformulier volledig invullen. U stemt ermee in om echte, nauwkeurige, actuele en complete informatie voor wedstrijdinschrijving te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om eventuele inschrijvingsgegevens voor wedstrijden af te wijzen wanneer wordt vastgesteld, naar het uitsluitende oordeel van TheSoftware, dat: (i) u in strijd bent met een deel van de overeenkomst; en/of (ii) de inschrijvingsgegevens voor de wedstrijd die u heeft verstrekt onvolledig, frauduleus, een duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan de criteria voor de inschrijvingsgegevens op elk moment en naar eigen goeddunken wijzigen.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de Website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website, de inhoud en het bijbehorende materiaal in overeenstemming met de Overeenkomst. De software kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de Website en de inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Geen enkel deel van de Website, de Inhoud, de Wedstrijden en/of Diensten mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd of worden opgenomen in een informatie ophaalsysteem, elektronisch of mechanisch. U mag de Website, de Inhoud, de Wedstrijden en/of Diensten of een deel daarvan niet gebruiken, kopiëren, nabootsen, klonen, verhuren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of overdragen. De software behoudt alle rechten die niet expliciet zijn verleend in de Overeenkomst. U mag geen apparaat, software of routine gebruiken om te interfereren of te proberen te interfereren met het juiste functioneren van de Website. U mag geen enkele actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van de Software. Uw recht om de Website, de Inhoud, de Wedstrijden en/of Diensten te gebruiken is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, graphics, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de website, inhoud, wedstrijden en diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendom). Het kopiëren, verspreiden, publiceren of verkopen door u van elk deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten is ten strengste verboden. Systematische ophaling van materiaal van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scrapen of gegevensontginning om direct of indirect een collectie, compilatie, database of directory te maken zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de website, of door en via de diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op of in dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende graphics, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de website of door en via de diensten verschijnen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van enig handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de desbetreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ EN/OF REFEREREN NAAR DE WEBSITE IS VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware mag niemand een hyperlink maken naar de Website, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logotypen, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk materiaal), naar hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is het ‘framen’ van de Website en/of het refereren naar de Uniform Resource Locator (

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden het recht om naar eigen goeddunken alle documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt, te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van corrupte computercodes, waaronder, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en filialen, en elk van hun respectievelijke leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, mede-merkhouders en/of andere partners, te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, processen, kosten, eisen en/of vonnissen, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de website, diensten, inhoud en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van dit artikel zijn ten behoeve van TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en/of filialen, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks namens zichzelf tegen u te handhaven en af te dwingen.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links bevatten naar en/of u doorverwijzen naar andere internetwebsites en/of bronnen, inclusief, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door Derden. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derden, erkent en stemt u hierbij in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites van derden en/of bronnen. Bovendien keurt TheSoftware niet goed, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, enige voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar vanaf dergelijke websites of bronnen van derden, of voor eventuele schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Het gebruik van de website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u via of in verband met de website indient, is onderworpen aan ons privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de website, en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken, klik hier.

Elke poging van een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om schade toe te brengen, vernietigen, knoeien, vandaliseren en/of anderszins interfereren met de werking van de Website, is een schending van het strafrecht en civiel recht en TheSoftware zal elke en alle remedies in dit verband ijverig nastreven tegen elk individu of entiteit die in overtreding is, tot het volste toegestane extent door de wet en in gelijkheid.