Terma

SKOP DAN PENYELEWENGAN PERJANJIAN

Anda bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian berkenaan dengan penggunaan Laman Web. Perjanjian ini merupakan satu-satunya perjanjian antara anda dan Perisian berkenaan dengan penggunaan Laman Web dan mengatasi semua perjanjian, perwakilan, jaminan dan/atau pemahaman yang lebih awal atau kontemporari berkenaan dengan Laman Web. Kami boleh meminda Perjanjian dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami, tanpa notis khusus kepada anda. Perjanjian terkini akan dipaparkan di Laman Web dan anda patut mengkaji semula Perjanjian sebelum menggunakan Laman Web. Dengan meneruskan penggunaan Laman Web dan/atau Perkhidmatan, anda bersetuju untuk mematuhi semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian pada waktu itu. Oleh itu, anda patut memeriksa halaman ini secara berkala untuk kemaskini dan/atau perubahan.

KEPERLUAN

Laman web dan Perkhidmatan hanya tersedia kepada individu yang boleh memasuki kontrak yang sah di bawah undang-undang yang berkenaan. Laman web dan Perkhidmatan tidak bertujuan untuk digunakan oleh individu di bawah umur lapan belas (18) tahun. Jika anda berumur di bawah lapan belas (18) tahun, anda tidak dibenarkan untuk menggunakan dan/atau mengakses Laman web dan/atau Perkhidmatan.

PENERANGAN PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Vendor

Dengan melengkapkan borang pesanan pembelian yang berkenaan, anda boleh memperoleh, atau cuba untuk memperoleh, sesetengah produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web. Produk dan/atau perkhidmatan yang dipaparkan di Laman Web mungkin mengandungi penerangan yang diberikan terus oleh pengilang pihak ketiga atau pengedar barang tersebut. Perisian ini tidak mewakili atau menjamin bahawa penerangan mengenai barang-barang tersebut adalah tepat atau lengkap. Anda memahami dan bersetuju bahawa Perisian ini tidak bertanggungjawab atau tidak bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk ketidakupayaan anda untuk memperoleh produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web atau bagi sebarang pertikaian dengan penjual, pengedar dan pengguna akhir produk. Anda memahami dan bersetuju bahawa Perisian ini tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga atas sebarang tuntutan yang berkaitan dengan mana-mana produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web.

PERTANDINGAN

Dari semasa ke semasa, TheSoftware menawarkan hadiah promosi dan anugerah lain melalui Pertandingan. Dengan memberikan maklumat yang benar dan tepat berkaitan dengan borang pendaftaran Pertandingan yang berkenaan, dan bersetuju dengan Peraturan Rasmi Pertandingan yang berkenaan dengan setiap Pertandingan, anda boleh menyertai untuk berpeluang memenangi hadiah promosi yang ditawarkan melalui setiap Pertandingan. Untuk menyertai Pertandingan yang ditampilkan di Laman Web, anda perlu mengisi borang pendaftaran yang berkenaan sepenuhnya. Anda bersetuju untuk memberikan Maklumat Pendaftaran Pertandingan yang benar, tepat, terkini, dan lengkap. The Software mempunyai hak untuk menolak Mana Data Pendaftaran Pertandingan di mana ditentukan, atas budi bicara tunggal dan eksklusif The Software, bahawa: (i) anda melanggar mana-mana bahagian Perjanjian; dan/atau (ii) Data Pendaftaran Pertandingan yang anda berikan tidak lengkap, palsu, ganda atau sebaliknya tidak dapat diterima. The Software boleh mengubah kriteria Data Pendaftaran pada bila-bila masa, atas budi bicara tunggalnya.

LESEN GRANT

Sebagai pengguna Laman Web, anda diberikan lesen yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindahkan, boleh ditarik balik dan terhad untuk mengakses dan menggunakan Laman Web, Kandungan dan bahan yang berkaitan mengikut Perjanjian. Perisian boleh menamatkan lesen ini pada bila-bila masa atas sebab apa jua. Anda boleh menggunakan Laman Web dan Kandungan pada satu komputer untuk kegunaan peribadi, bukan perdagangan. Tiada sebahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan boleh dikeluarkan dalam apa jua bentuk atau disatukan ke dalam apa jua sistem pengambilan maklumat, elektronik atau mekanikal. Anda tidak boleh menggunakan, menyalin, mencontohi, meniru, menyewa, menyerahkan, menjual, mengubah suai, men-decompile, menyekejapkan, menyeledik atau memindahkan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan atau sebahagian daripada itu. Perisian mengekalkan hak-hak yang tidak diberikan secara nyata dalam Perjanjian. Anda tidak boleh menggunakan mana-mana peranti, perisian atau rutin untuk campur tangan atau cuba campur tangan dengan kerja yang betul Laman Web. Anda tidak boleh mengambil sebarang tindakan yang meletakkan beban yang tidak munasabah atau secara tidak sewajarnya besar ke atas infrastruktur TheSoftware. Hak anda untuk menggunakan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan tidak boleh dipindahkan.

HAK MILIK BERKAITAN

Kandungan, organisasi, grafik, reka bentuk, kompilasi, terjemahan magnetik, penukaran digital, perisian, perkhidmatan dan perkara lain yang berkaitan dengan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan Perkhidmatan dilindungi di bawah hak cipta, tanda dagang dan hak milik lain yang berkenaan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, hak milik intelektual). Menyalin, mengagihkan semula, menerbitkan atau menjual mana-mana bahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan adalah dilarang. Pemuliharaan bahan dari Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan secara sistematik melalui cara automatik atau apa-apa bentuk pengumpulan atau pengekstrakan data untuk tujuan mencipta atau menyusun, secara langsung atau tidak langsung, suatu koleksi, kompilasi, pangkalan data atau direktori tanpa kebenaran bertulis daripada TheSoftware adalah dilarang. Anda tidak memperoleh hak milik ke atas sebarang kandungan, dokumen, perisian, perkhidmatan atau bahan lain yang dilihat di atau melalui Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan. Penyenaraian maklumat atau bahan di Laman Web, atau oleh dan melalui Perkhidmatan, oleh TheSoftware tidak bermaksud pengecualian ke atas mana-mana hak ke atas maklumat dan/atau bahan tersebut. Nama dan logo TheSoftware, dan semua grafik, ikon dan nama perkhidmatan yang berkaitan, adalah tanda dagang TheSoftware. Semua tanda dagang lain yang muncul di Laman Web atau oleh dan melalui Perkhidmatan adalah milik pemilik masing-masing. Penggunaan mana-mana tanda dagang tanpa kebenaran bertulis pemilik yang berkaitan adalah dilarang dengan tegas.

HYPERLINK KE LAMAN WEB, PENYERTAAN JENAMA BERSAMA, “PENGGERAKAN” DAN/ATAU RUJUKAN KE LAMAN WEB ADALAH MENYIMPANG

Melainkan diberi kebenaran secara eksplisit oleh TheSoftware, tiada sesiapa boleh membuat pautan ke Laman Web, atau bahagian-bahagian tertentu (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, logotip, tanda dagang, jenama atau bahan berhak cipta), ke laman web atau tempat web mereka atas apa jua sebab. Selain itu, “penggerakan” Laman Web dan/atau rujukan kepada Lokator Sumber Seuniform (

PENYUNTINGAN, PENGHAPUSAN DAN MODIFIKASI

Kami berhak atas budi bicara kami untuk menyunting dan/atau menghapus mana-mana dokumen, maklumat atau kandungan lain yang terdapat di Laman Web.

PENAFIAN UNTUK KEROSAKAN YANG DISEBABKAN OLEH MUAT TURUN

Para pengunjung memuat turun maklumat dari Laman Web atas risiko masing-masing. Perisian tidak memberi jaminan bahawa muat turun tersebut bebas daripada kod komputer yang merosakkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, virus dan cacing.

INDEMNITI

Anda bersetuju untuk memberi ganti rugi dan mengekalkan TheSoftware, setiap ibu bapa, subsidiari dan rakan kongsi mereka, dan setiap ahli, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, rakan kongsi dan/atau rakan kongsi lain mereka, bebas dari dan terhadap sebarang tuntutan dan ini semua tuntutan, kos, tuntutan, ganti rugi, kos, tuntutan dan/atau hukuman apa saja, dibuat oleh pihak ketiga kerana atau timbul dari: (a) penggunaan anda atas Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan dan/atau menyertai apa-apa Peraduan; (b) pelanggaran anda terhadap Perjanjian; dan/atau (c) pelanggaran anda terhadap mana-mana hak individu dan/atau entiti lain. Fasal-fasal ini adalah untuk faedah TheSoftware, setiap ibu bapa mereka, subsidiari dan/atau rakan kongsi, dan setiap ahli, pengarah, ahli, pekerja, ejen, pemilik saham, lesen, pembekal dan/atau peguam mereka masing-masing. Setiap individu dan entiti ini mempunyai hak untuk menegakkan dan menegakkan fasal-fasal ini terus terhadap anda atas nama mereka sendiri.

LAMAN WEB PIHAK KETIGA

Laman web ini mungkin menyediakan pautan ke laman web Internet lain dan/atau merujuk anda kepada sumber lain termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pembekal Pihak Ketiga. Kerana TheSoftware tidak mempunyai kawalan ke atas laman web pihak ketiga dan/atau sumber tersebut, anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atas ketersediaan laman web pihak ketiga dan/atau sumber tersebut. Selain itu, TheSoftware tidak mengesyorkan, dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas, sebarang terma dan syarat, dasar privasi, kandungan, pengiklanan, perkhidmatan, produk dan/atau bahan lain di atau yang tersedia dari laman web pihak ketiga atau sumber tersebut, atau sebarang kerosakan dan/atau kerugian yang timbul daripadanya.

DASAR PRIVASI / MAKLUMAT PELAWAT

Penggunaan Laman Web, dan semua komen, maklum balas, maklumat, Data Pendaftaran dan / atau bahan yang anda hantar melalui atau bersekutu dengan Laman Web, tertakluk kepada Dasar Privasi kami. Kami berhak untuk menggunakan semua maklumat mengenai penggunaan anda terhadap Laman Web, dan semua maklumat peribadi lain yang diberikan oleh anda, mengikut terma Dasar Privasi kami. Untuk melihat Dasar Privasi kami, sila Klik Di Sini.

Sebarang percubaan oleh sesiapa juga, sama ada pelanggan TheSoftware atau tidak, untuk merosakkan, memusnahkan, merosakkan, merosakkan dan / atau campur tangan dengan operasi Laman Web, adalah satu kesalahan undang-undang jenayah dan sivil dan TheSoftware akan dengan tekun mengejar sebarang penyelesaian yang berkaitan dengan individu atau entiti yang melanggar sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang dan keadilan.