Podmínky

ROZSAH A ÚPRAVA SMLOUVY

Souhlasíte s podmínkami uvedenými ve Smlouvě týkající se vašeho používání Webové stránky. Smlouva představuje úplnou a jedinou dohodu mezi vámi a Softwarem týkající se vašeho používání Webové stránky a nahrazuje veškeré předchozí nebo soudobé dohody, zastupování, záruky a/nebo porozumění týkající se Webové stránky. Můžeme upravit Smlouvu čas od času podle našeho výlučného uvážení, bez konkrétního oznámení vám. Nejnovější Smlouva bude zveřejněna na Webové stránce a měli byste si ji přečíst před použitím Webové stránky. Pokračováním ve vašem používání Webové stránky a/nebo Služeb zde tímto souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny podmínky uvedené ve Smlouvě účinné v daném čase. Proto byste měli pravidelně kontrolovat tuto stránku pro aktualizace a/nebo změny.

POŽADAVKY

Webové stránky a služby jsou k dispozici pouze jednotlivcům, kteří mohou uzavírat právně závazné smlouvy podle příslušného práva. Webové stránky a služby nejsou určeny k použití jednotlivci mladším osmnácti (18) let. Pokud jste mladší osmnácti (18) let, nemáte povolení k používání a/nebo přístupu k webovým stránkám a/nebo službám.

POPIS SLUŽEB

Služby prodejců

Vyplněním příslušných objednávkových formulářů můžete získat nebo se pokusit získat určité produkty a/nebo služby z webové stránky. Produkty a/nebo služby prezentované na webové stránce mohou obsahovat popisy poskytované přímo výrobci či distributorů třetích stran těchto položek. Společnost TheSoftware neručí za to, že popisy těchto položek jsou přesné nebo kompletní. Rozumíte a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware není odpovědná za vaši neschopnost získat produkty a/nebo služby ze webové stránky nebo za jakýkoli spor se prodejcem, distributorem a koncovými spotřebiteli produktů. Rozumíte a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware vám ani žádné třetí straně nebudou neseznámými za jakýkoli nárok v souvislosti s jakýmkoli z produktů a/nebo služeb nabízených na webové stránce.

SOUTĚŽE

Občas TheSoftware nabízí propagační ceny a jiné odměny prostřednictvím soutěží. Poskytnutím pravdivých a přesných informací v souvislosti s příslušným formulářem registrace do soutěže a souhlasem s oficiálními pravidly soutěže, která se vztahují k každé soutěži, můžete vstoupit do soutěže o šanci vyhrát propagační ceny nabízené prostřednictvím každé soutěže. Abyste mohli vstoupit do soutěží uvedených na webové stránce, musíte nejprve plně vyplnit příslušný registrační formulář. Souhlasíte s poskytnutím pravdivých, přesných, aktuálních a úplných údajů o registraci do soutěže. The Software si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli údaje o registraci do soutěže, pokud se ukáže, že: (i) porušujete jakoukoli část dohody; a/nebo (ii) údaje o registraci do soutěže, které jste poskytli, jsou neúplné, podvodné, duplicitní nebo jinak nepřijatelné. The Software si může kdykoli změnit kritéria registrace dat podle svého výhradního uvážení.

LICENČNÍ UDĚLENÍ

Jako uživatel webu máte uděleno neexkluzivní, nePřenosné, odvolatelné a omezené oprávnění k přístupu a používání webu, obsahu a přidruženého materiálu v souladu s dohodou. Software může kdykoli zrušit tuto licenci z jakéhokoli důvodu. Můžete používat web a obsah na jednom počítači pro své vlastní osobní, nekomerční použití. Žádná část webu, obsahu, soutěží a/nebo služeb nesmí být reprodukována v jakékoli podobě nebo začleněna do jakéhokoli systému pro získávání informací, elektronického nebo mechanického. Nesmíte používat, kopírovat, napodobovat, klonovat, pronajímat, pronajímat, prodávat, upravovat, dekompilovat, rozebrat, zpětně inženýrovat nebo přenášet web, obsah, soutěže a/nebo služby nebo jejich část. Software si vyhrazuje veškerá práva, která nejsou v dohodě explicitně udělena. Nesmíte používat žádné zařízení, software nebo rutinu k tomu, abyste zasahovali nebo se pokusili zasahovat do správného fungování webu. Nesmíte přijmout žádné opatření, které by uvalilo nespravedlivou nebo nepřiměřeně velkou zátěž na infrastrukturu software. Vaše právo používat web, obsah, soutěže a/nebo služby není přenosné.

VLASTNICKÁ PRÁVA

Obsah, organizace, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální konverze, software, služby a další záležitosti související s webovými stránkami, obsahem, soutěžemi a službami jsou chráněny příslušnými autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími výhradními (včetně, ale neomezujíc se na duševní vlastnictví) právy. Kopírování, redistribuce, publikace nebo prodej jakékoli části webových stránek, obsahu, soutěží a/nebo služeb je přísně zakázáno. Systémové získávání materiálu z webových stránek, obsahu, soutěží a/nebo služeb prostřednictvím automatizovaných prostředků nebo jakýmkoli jiným způsobem scrapingu nebo extrakce dat za účelem vytvoření či kompilace, přímo či nepřímo, sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez písemného souhlasu společnosti TheSoftware je zakázáno. Nezískáváte vlastnická práva k žádnému obsahu, dokumentu, softwaru, službám nebo jiným materiálům zobrazeným na nebo prostřednictvím webových stránek, obsahu, soutěží a/nebo služeb. Zveřejnění informací nebo materiálů na webových stránkách, nebo prostřednictvím služeb společností TheSoftware neznamená zřeknutí se jakéhokoli práva na tyto informace a/nebo materiály. Název a logo TheSoftware a veškerá související grafika, ikony a názvy služeb jsou ochranné známky společnosti TheSoftware. Veškeré ostatní ochranné známky zobrazené na webových stránkách nebo prostřednictvím služeb jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Použití jakékoli ochranné známky bez příslušného písemného souhlasu vlastníka je přísně zakázáno.

HYPERLINKOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY, SPOLEČNÉ OZNAČOVÁNÍ, (SESTAVOVÁNÍ) A/NEBO ODKAZOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY ZAKÁZÁNO

Nikdo nesmí bez výslovného souhlasu společnosti TheSoftware provazovat webové stránky, nebo jejich části (včetně, ale nejen toho, logotypy, ochranné známky, značky nebo chráněné materiály), na své webové stránky nebo webový prostor z jakéhokoli důvodu. Dále je přísně zakázáno „sestavovat“ webové stránky a/nebo odkazovat na unifikovaný lokátor zdroje ( „URL“) webové stránky v jakémkoliv komerčním nebo nekomerčním médiu bez předchozího, výslovného písemného souhlasu společnosti TheSoftware. Vy specificky souhlasíte s tím, že budete spolupracovat s webovou stránkou na odstranění nebo zastavení, podle příslušnosti, takového obsahu nebo aktivity. Tímto uznáváte, že budete odpovědní za jakékoli škody související s tím.

ÚPRAVA, SMAZÁNÍ A MODIFIKACE

Výhradně si vyhrazujeme právo upravit a/nebo smazat jakékoliv dokumenty, informace nebo jiný obsah zobrazující se na webových stránkách.

OZNÁMENÍ O ŠKODÁCH ZPŮSOBENÝCH STAHOVÁNÍM

Návštěvníci stahují informace ze stránky na vlastní nebezpečí. Software neručí za to, že tyto soubory jsou bez poškození počítače, včetně, ale neomezeně na viry a červy.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že vyrovnáte škodu a ochráníte TheSoftware, každého z jejich rodičů, dceřiných společností a přidružených společností a každého z jejich příslušných členů, úředníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, spoluvlastníků a/nebo jiných partnerů proti jakýmkoli a všem nárokům, nákladům (včetně rozumných nákladů na právní zástupce), škodám, žalobám, nákladům, požadavkům a/nebo soudním rozhodnutím kdokoli třetí osoby v důsledku nebo vyplývající z: (a) vašeho užívání Webové stránky, Služeb, Obsahu a/nebo účasti v jakémkoli soutěži; (b) vašeho porušení Smlouvy; a/nebo (c) vašeho porušení práv jiné fyzické osoby a/nebo právnické osoby. Ustanovení tohoto odstavce jsou prospěšná pro TheSoftware, každého z jejich rodičů, dceřiných společností a/nebo přidružených společností a každého z jejich příslušných úředníků, ředitelů, členů, zaměstnanců, zástupců, akcionářů, licenciantů, dodavatelů a/nebo advokátů. Každá tato fyzická osoba a entita bude mít právo uplatnit a vymáhat tato ustanovení přímo proti vám ve vlastním zájmu.

WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Webová stránka může poskytovat odkazy na a/nebo vás odkazovat na další internetové stránky a/nebo zdroje, včetně, ale neomezujíc se na ty, které vlastní a provozují třetí strany. Protože nemá TheSoftware kontrolu nad těmito webovými stránkami a/nebo zdroji, tímto tímto souhlasíte a souhlasíte s tím, že TheSoftware není zodpovědný za dostupnost těchto webových stránek a/nebo zdrojů. Navíc TheSoftware neschvaluje a není zodpovědný ani za jakékoli podmínky, zásady ochrany osobních údajů, obsah, reklamu, služby, produkty a/nebo jiné materiály na těchto webových stránkách třetích stran nebo zdrojích, ani za žádné škody a/nebo ztráty plynoucí z nich.

Jakýkoliv pokus jednotlivce, bez ohledu na to, zda je zákazníkem společnosti TheSoftware, poškodit, zničit, manipulovat, vandalizovat a/nebo jinak rušit provoz webových stránek, je porušením trestního a občanského práva a společnost TheSoftware bude důsledně prosazovat veškeré prostředky v této věci proti každému porušujícímu jednotlivci nebo subjektu v plném rozsahu povoleném zákonem a v souladu s právem.