Voorwaarden

OMVANG EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen u en de Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, vertegenwoordigingen, garanties en/of begrip met betrekking tot de Website. We kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De laatste Overeenkomst zal op de Website worden geplaatst en u dient de Overeenkomst te controleren voordat u de Website gebruikt. Door uw voortdurende gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in om te voldoen aan alle voorwaarden en bepalingen die op dat moment in de Overeenkomst zijn opgenomen. U dient daarom regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten onder toepasselijke wetgeving. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, heeft u geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of te openen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen via de website. De op de website aangeboden producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van dergelijke items van derden. DeSoftware beweert of garandeert niet dat de beschrijvingen van dergelijke items juist of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat DeSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de website te verkrijgen of voor eventuele geschillen met de verkoper, distributeur en eindgebruikersconsumenten van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat DeSoftware niet aansprakelijk zal zijn voor u of een derde partij voor enige claim in verband met een van de producten en/of diensten die op de website worden aangeboden.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere awards via Wedstrijden aan. Door ware en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijfformulier voor de Wedstrijd, en akkoord te gaan met de Officiële Wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, kunt u kans maken op de promotionele prijzen die worden aangeboden via elke Wedstrijd. Om deel te nemen aan de Wedstrijden die op de Website staan, moet u eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. U stemt ermee in ware, nauwkeurige, actuele en volledige Registratiegegevens voor de Wedstrijd te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om Registratiegegevens voor de Wedstrijd te weigeren als wordt vastgesteld, naar eigen goeddunken van TheSoftware, dat: (i) u in overtreding bent van een gedeelte van de Overeenkomst; en/of (ii) de Registratiegegevens voor de Wedstrijd die u heeft verstrekt, onvolledig, frauduleus, een duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan te allen tijde, naar eigen goeddunken, de criteria voor Registratiegegevens wijzigen.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de Website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website, Inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de Overeenkomst. De Software kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de Website en Inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd of worden opgenomen in welk informatieterugwinningssysteem dan ook, elektronisch of mechanisch. U mag de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten niet gebruiken, kopiëren, nabootsen, klonen, verhuren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse engineeren of overdragen, of enig gedeelte daarvan. De Software behoudt alle rechten die niet expliciet zijn verleend in de Overeenkomst. U mag geen enkel apparaat, software of routine gebruiken om de juiste werking van de Website te verstoren of te proberen te verstoren. U mag geen enkele actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van The Software. Uw recht om de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten te gebruiken is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, grafische vormgeving, compilatie, magnetische vertaling, digitale omzetting, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de website, inhoud, wedstrijden en diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten). Het kopiëren, herverdelen, publiceren of verkopen van enig deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten is ten strengste verboden. Systematisch ophalen van materiaal van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten met geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensextractie om rechtstreeks of onrechtstreeks een verzameling, compilatie, database of directory te creëren zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die zijn bekeken op of via de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de website, of via en door de diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende grafische elementen, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de website of via de diensten verschijnen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van enig handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de toepasselijke eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKING TO THE WEBSITE, CO-BRANDING, FRAMING AND/OR REFERENCING THE WEBSITE PROHIBITED

Tenzij uitdrukkelijk gemachtigd door TheSoftware, mag niemand een hyperlink naar de website, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk materiaal), maken naar hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is het framen van de website en/of het verwijzen naar de Uniform Resource Locator ( URL ) van de website in commerciële of niet-commerciële media zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware strikt verboden. U stemt specifiek in om samen te werken met de website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te staken, zoals van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk zult zijn voor alle hieraan verbonden schade.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden het recht om naar eigen goeddunken elk document, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt te bewerken en/of verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de Website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van corrupte computercodes, waaronder, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectievelijke leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners schadeloos te houden voor alle vorderingen, uitgaven (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en/of vonnissen die zijn gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de Website, Services, Inhoud en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van dit artikel zijn ten behoeve van TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen en/of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks namens zichzelf tegen u in te roepen en af te dwingen.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links naar en/of u doorverwijzen naar andere internetwebsites en/of bronnen, waaronder, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en worden beheerd door derde partijen. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derden, erkent en stemt u hierbij in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derden. Verder keurt TheSoftware geen enkele termen en voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen goed, of is het daarvoor verantwoordelijk of aansprakelijk, op of beschikbaar vanaf dergelijke websites of bronnen van derden, of voor enige daaruit voortvloeiende schade en/of verliezen.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Het gebruik van de website en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u via of in verband met de website indient, is onderworpen aan ons privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de website, en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die door u wordt verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken, klik hier.

Elke poging van een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om de werking van de website te schaden, vernietigen, manipuleren, vandaliseren en/of anderszins te verstoren, is een schending van het strafrecht en het burgerlijk recht en TheSoftware zal nauwgezet alle mogelijke maatregelen nemen tegen een dergelijk individu of entiteit tot het volste wettelijke en billijke recht mogelijk is.